Přiložené soubory:

Mimořádné opatření - aktualizace

opětovné otevření některých kroužků a zájmových útvarů

Vážení zákonní zástupci,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020, znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i náš DDM ALFA znovu otevírá vybrané zájmové kroužky.  

Nejdůležitější pokyny a informace k zahájení provozu:

 • Pravidelná činnost DDM ALFA bude probíhat do 30. 6. 2020.
 • V nejbližší době budete seznámeni se zájmovými útvary, které budou probíhat, dále které kroužky svoji povahou činnosti nemohou být otevřeny a v poslední řadě ty zájmové útvary, jejichž činnost bude po dohodě se zákonnými zástupci přesunuta na měsíc září.
 • Doba trvání všech kroužků je díky naprosto nezbytným desinfekčním činnostem po ukončení zájmového útvaru včetně větrání prostor zkrácena o 15 minut.
 • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn. Na kolik kroužků dochází účastník, tolik bude zapotřebí prohlášení.
 • Do oploceného areálu a budovy bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli zákonným zástupcům a jinému doprovodu. Účastníci budou vpuštěni do uzamčených vnitřních prostor Službou dne nebo pověřeným pracovníkem DDM.
 • Z hlavního pracoviště ALFA v Polabinách bude východ z areálu pro účastníky připraven boční brankou – budova „C“. Pověření pracovníci budou děti provázet prostory DDM.
 • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
 • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
 • Na pohybové aktivity je nutné, aby účastníci přišli již převlečení.
 • Šatny nebudou z důvodu shlukování využívány, bundy a boty (vyjma tanečních a sportovních sálů) si budou brát účastníci přímo do učeben.  
 • V příloze Vám posílám Čestné prohlášení, které musí přinést účastník vzdělávání na zájmový útvar.  Dále Vám posílám dokument MŠMT ohledně Ochrany zdraví a provozu ve střediscích volného času v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument je závazný jak pro zaměstnance DDM/SVČ, tak pro jejich účastníky.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

S pozdravem,
Mgr. Miloš Adamů, MBA
ředitel DDM ALFA

Přiložené soubory:

uživatel nepřihlášen
Přihlášení Registrace
Důležitá upozornění

Přihlášky do kroužků prosím vhazujte do schránky u branky.