Projekt personální podpory DDM ALFA

Projekt personální podpory DDM ALFA

Projekt :
Personální podpora - DDM Alfa, Pardubice
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010299
VÝŠE PODPORY – 3 930 633,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 9. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a
rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent - personální podpora SVČ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta střediskům
volného času. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména
účastníkům ohroženým školním neúspěchem.
Využití ICT ve vzdělávání v SVČ - 64 hodin/64 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových
vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita
rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity
účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
Klub pro účastníky SVČ – klub zábavné logiky a deskových her
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky SVČ. Aktivita má formu volnočasové aktivity a
vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a
kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání účastníka. Aktivita umožňuje
vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Projektový den v SVČ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků.
Projektový den mimo SVČ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s
modernizací vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi.
Komunitně osvětová setkávání
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter SVČ.
Kariérový poradce - personální podpora SVČ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce
střediskům volného času.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální
rozvoj
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické
vzdělávání
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a
vyjádření
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - cizí jazyky
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času.
Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - polytechnické vzdělávání
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času.
Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - kulturní povědomí a vyjádření
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv
Cílem je podpořit pedagogy středisek volného času ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi
pedagogy z různých školských zařízení/škol.
Tandemové vzdělávání v SVČ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času (a
budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových
kompetencí.
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středisek volného času a odborníků
z praxe.