Vážení rodiče, děti a další zájemci,

vítáme Vás v administrátorském systému přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM ALFA. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na www.ddmalfa.cz jsou telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.

Od roku 2014, kdy došlo ke sloučení DDM ALFA a DDM DELTA, se ALFA stala nástupnickou organizací. Vznikla tak dvě pracoviště - hlavní v Polabinách, Družby 334 a odloučené na Dukle, Gorkého 2658, spolu s hvězdárnou barona Artura Krause. Sloučení nám výrazně pomohlo v poskytování lepších služeb jak v nabídce kroužků a kurzů, tak akcí pro všechny zájemce. Během přihlašování proto prosím věnujte zvýšenou pozornost výběru pracoviště!    

V novém školním roce 2017/2018 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů opět elektronickou formou. Na stránkách DDM máte k dispozici manuál pro provedení registrace. Po jejím provedení se dostanete k možnosti zápisu do kroužků a kurzů (registrace z loňského roku zůstávají nadále v platnosti!). Při přihlašování Vám doporučujeme zaškrtnout zasílání informací. Díky tomu se dozvíte o všech změnách ve výuce, pořádaných výletech, akcích, táborech a dalším programu (postupně připravíme možnost podání přihlášek i na větší akce DDM). Prosíme, vyplňujte všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás (e-mailových adres, telefonů) a rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Od 7. června 2017 otevíráme elektronické přihlašování do DDM ALFA. Všechny zájmové útvary a kurzy mají stanovenou časovou dotaci včetně ceny a určení, pro jakou věkovou skupinu jsou vhodné. U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2017/2018, další budeme průběžně upřesňovat. Někteří naši externí vedoucí jsou vysokoškolští studenti, vzhledem k jejich školnímu rozvrhu se termíny pravidelných schůzek upřesní během měsíce září. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM. Od 4. září 2017 (od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.30 hod.) bude zápis a elektronické přihlašování probíhat také v DDM ALFA, kde jej s Vámi provedou interní zaměstnanci. Po registraci a výběru kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy připravenou přihlášku (spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem), kterou je zapotřebí podepsat a přinést do DDM. Od 29. srpna 2017 začne platit sedmidenní lhůta pro vrácení přihlášek (jak již podaných, tak nově založených). Prosíme o jejich doručení na jedno z pracovišť DDM ALFA, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nejpozději do 15. října 2017. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 25. - 27. září 2017. Od 2. října DDM ALFA zahajuje pravidelnou činnost všech zájmových útvarů. Přihlášení zájemci do 28. srpna 2017 obdrží e-mailem informace o termínech prvních schůzek.  

Pro školní rok 2017/2018 jsou kroužky a kurzy rozděleny v DDM ALFA do jednotlivých oddělení. Na hlavním pracovišti ALFA je oddělení estetiky, oddělení tance a přírodovědy, oddělení pohybové výchovy, oddělení hudby a sportu a oddělení techniky a jazyků. Na odloučeném pracovišti DELTA je oddělení hudby, jazyků a sportů, oddělení přírodovědy, techniky a bojových sportů a oddělení tance a estetiky. Celková nabídka a rozsah zájmových útvarů a kurzů je velmi rozsáhlá, nabízíme pro Vás více než 250 kroužků pro více než 2 500 dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů). Nových je celá řada, určitě si každý dokáže vybrat. U všech kroužků a kurzů je k dispozici důležitý popis činnosti.

DDM ALFA se stále více profiluje jako zařízení, které nabízí mimo všeobecných také odborně zaměřené obory, které budou účastníky zájmových útvarů připravovat na jejich profesní růst a budoucí povolání. Nabídka se člení do třech oblastí. První je všeobecná. Do ní patří kroužky takové, které poskytnout všeobecný rozhled a uspokojí nabídku nejširšímu spektru zájemců. Druhá se věnuje tanečním, hudebním, dramatickým souborům a sportovním klubům. Zde je zaměření pochopitelně směřováno do profesionálnější oblasti, ve které se účastníci můžou věnovat svému vybranému okruhu. Třetí oblast je odborná. Jedná se o informatiku, technické, jazykové a mediální zaměření. V těchto zájmových útvarech se zájemci můžou připravovat na své budoucí povolání nebo rozšiřovat okruh zájmu.
DDM připravuje pro zájemce další, nejnáročnější oblasti. Jedná se o profilové kroužky se závěrečnou zkouškou a možností získání certifikátu. Účastníkům (jak dětem a mládeži, tak i dospělým) nabídne možnost lepší kvalifikace a její plnohodnotné uplatnění v dalším životě.

Ceny zájmových útvarů a kurzů jsou nastaveny tak, aby byly přístupné jak pro co nejširší okruh zájemců, tak i pro další zájemce, kteří požadují profesně a úzce zaměřené zájmové útvary. Výtah z Vnitřního řádu DDM ALFA, který je ke stažení na www stránkách, upravuje podmínky plateb. DDM spolupracuje pro lepší efektivitu ve vybraných oblastech s občanskými sdruženími. Jsou to folklórní sdružení Hopera, kulečníkový klub Maple Pool Club, taneční a pohybová škola paní Konopkové a hokejbalový klub HBC Alfa Pardubice.

Vážení rodiče, děti, zájemci! Přejeme Vám nejvhodnější výběr kroužků dle Vašeho zájmu a případné budoucí profesní orientace a plnou spokojenost v DDM ALFA během celého školního roku 2017/2018.

Přiložené soubory: